Latest Winners List:- || Mr.Raju bhalavi    9301****092    25,00,000 || Purva Sahu    6232****017    25,00,000 || Deepak das    8810****349    25,000,00 || Mr.Dilipbhai patel    8238****845    25,00,000 || Vanthala kameswara rao    8763****572    25,00,000 || Fahim.khan    8887****804    25,00,000 || Kuldeep Singh    8601****121    ₹25,00,000/- || Sweta Bisht    8476****206    ₹25,00,000/- || Rahul Vasudeo Rane    9172****736    ₹25,00,000/- || Srinivas Katikitala    9618****165    ₹25,00,000/- || Rohan Lal    7018****135    ₹25,00,000/- || Mr.Nobi Hussain    6001****198    25,00,000 || Triniyan kardong    9395****414    25,00,000 || Mr.Imran Ali    9644****151    25,00,000 || Atanu Bhowmik    7797****282    25,00,000